Adoracja we Wrzeszczu 25.05.2018

Ewangelia wg św. Marka 10,1-12

Jezus przyszedł w granice Judei i Zajordania. A tłumy znowu ściągały do Niego i znów je nauczał, jak miał w zwyczaju. I przystąpili do Niego faryzeusze, a chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając, zapytał ich: «Co wam przykazał Mojżesz?» Oni rzekli: «Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić». Wówczas Jezus rzekł do nich: «Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela». W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: «Kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo».      

Obraz do modlitwy:

Wyobraź sobie Jezusa otoczonego przez tłum słuchaczy. Jedni słuchają Go z zainteresowaniem, inni przyglądają się z ciekawością, może znudzeni, a jeszcze inni próbują zadawać Mu podchwytliwe pytania. Co możesz dostrzec na twarzach tych ludzi?

Prośba:

Możesz poprosić o łaskę podejmowania w życiu decyzji zgodnych z wolą Boga.

Punkty do medytacji:

  1. Tyle pytań! Wynikać mogą z zatroskania, z pragnienia zrozumienia, z niepewności. Była też grupa ludzi, którzy z zapałem szli za Jezusem, żeby Go przychwycić na jakiejś sprzeczności, niedoskonałości czy zdobyć pretekst do późniejszego oskarżenia Go przed sądem. Jakie dostrzegasz powody twoich pytań do Boga, co te pytania mogą mówić o tobie?
  2. Jezus odsyła faryzeuszy do źródeł wszelkiego prawa, do tego, co Bóg ustanowił na początku. Mamy przykazania, Dekalog, a w rzeczywistości zdarza się, że szukamy usprawiedliwień: „a może trochę inaczej…”, „może w tej szczególnej sytuacji…” Czasem na działanie może mieć wpływ – jak mówi Jezus – zatwardziałość serca. Wyraźne zawsze, nigdy nie musi być objawem sztywności czy skostnienia, ale świadomym odwołaniem się do fundamentu wiary.
  3. W codzienności podejmować trzeba szereg różnych decyzji. Niektóre wymagają natychmiastowej reakcji, na inne jest czas do namysłu. Do czego się wówczas odwołujesz, do jakich swoich wartości i zasad? Zatrzymaj się na chwilę refleksji nad tym pytaniem i zobacz, czym się kierujesz w swoim postępowaniu, a może czym chciałbyś się kierować.

Zakończenie

Zbierz wszystkie myśli, poruszenia jakie miały miejsce podczas Twojej medytacji i podziękuj Bogu za wszystko, czego doświadczyłeś.

Zakończ modlitwą Ojcze nasz…