Adoracja we Wrzeszczu 9.03.2018

Ewangelia wg św. Marka 12,28b-34
Jeden z uczonych w Piśmie podszedł do Jezusa i zapytał Go: „Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?” Jezus odpowiedział: „Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych”. Rzekł Mu uczony w Piśmie: „Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznie powiedziałeś, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary”. Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: „Niedaleko jesteś od królestwa Bożego”. I nikt już nie odważył się Go więcej pytać.
Obraz do modlitwy:
Wsłuchaj się w rozmowę Jezusa z uczonym w Piśmie. Może też masz podobne pytania.
Prośba:
Poproś o łaskę wybierania w każdej sytuacji tego, co jest najważniejsze.
Punkty do medytacji:
1. Pytanie o „pierwsze” przykazanie to inaczej pytanie o najważniejsze. Przykazanie miłości jako najważniejsze ma określać każde nasze działanie. Jezus łączy w nim „miłowanie Boga” i „miłowanie bliźniego”. To oznacza, że nie ma dwóch miłości: prawdziwa miłość nie rozdziela się na tę do Boga i do człowieka. Jak Ty rozumiesz to przykazanie, jakie byś zadał w związku z tym pytanie Jezusowi?
2. Jezus w innym miejscu mówi, że kochać Boga to pełnić Jego wolę. Pełnić Jego wolę to robić w każdej chwili to, co najważniejsze. Czy masz już ustaloną swoją hierarchię wartości, listę tego, co jest dla Ciebie ważne – w kolejności od najważniejszego? To pierwsza pomoc przy dokonywaniu wyborów w konkretnych sytuacjach. Jeśli nie masz takiej listy, to zrób przynajmniej jej pierwszą wersję: 3 do 5 priorytetowych dla Ciebie wartości np. takich jak wiara, rodzina, finanse, zdrowie, powodzenie… Zapytaj na modlitwie Boga, co On o tym sądzi.
3. Oprócz „najważniejszego w każdej chwili” może być też Twoje przekonanie o tym, co jest najbardziej istotne w Twoim życiu, co jest Twoim powołaniem. Stąd – co według Ciebie mógłbyś zrobić jutro w tym kierunku? Zaplanuj jedną, choćby niewielką rzecz (wykonanie czegoś, rozmowa, zdobycie informacji, wizyta…), zwłaszcza taką, którą do tej pory odkładałeś, a która może pomóc Ci być bardziej w zgodzie ze sobą. Niech to będzie jedna najważniejsza sprawa dla Ciebie na następny dzień. Czy możesz też zaplanować, że wykonasz to „całym swoim umysłem i całą swoją mocą”?
Zakończenie
Zbierz wszystkie myśli, poruszenia jakie miały miejsce podczas Twojej medytacji i podziękuj Bogu za wszystko, czego doświadczyłeś.
Zakończ modlitwą Ojcze nasz…