Adoracja marzec 2017

Poleć

04 twoje zycieW czwartek, 9 marca Trójmiejska Wspólnota Życia Chrześcijańskiego zaprasza na Adorację na Witominie (kościół św. Maksymiliana ul. Konwaliowa 13 w Gdyni) - po Mszy św. o godz. 18.30

Poniżej tekst medytacji.

 

Mt 7, 7 – 12.

Wg słownika biblijnego modlitwa to akt łączności z transcendentnym Bogiem. Modlitwa może być prostą skargą, wyznaniem grzechów, może być dziękczynieniem, modlitwą wstawienniczą, może być milczeniem.

Pomódlmy się teraz słowami św. Ignacego z Loyoli:

„Proszę Cię Panie Boże Wszechmogący, spraw, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny, były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Twego Boskiego Majestatu”.

„Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam.

Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą „.

Z nauczania JP II

Modlitwa była życiem duszy Chrystusa, a całe Jego życie było modlitwą. Dzieje ludzkości nie znają nikogo innego, kto w takiej pełni - i w taki sposób obcowałby z Bogiem w modlitwie jak Jezus z Nazaretu.

W osobistym dialogu Chrystusa z Bogiem, Kościół odkrywa zalążek nowego źródła i inspirację i siłę dla swej modlitwy.

Jesteś dzieckiem Ojca Niebieskiego, bo Chrystus - Bóg, który stał się człowiekiem jest twoim i moim bratem. Przywilejem dziecka jest prosić, bo ono samo nic nie ma i jest całkowicie zdane na rodziców. Ono z ufnością zwraca się do nich i potrafi być natarczywe. Ufność dziecka zaczyna się od zawierzenia. Porozmawiaj teraz chwilę z Ojcem Niebieskim w obecności Chrystusa: o swoich problemach, trudnościach, kłopotach; o swojej bezradności. Opowiedz Mu o swoich radościach, nadziejach, zamiarach.

Porozmawiaj teraz chwile z Chrystusem, twoim najlepszym przyjacielem. On zawsze ma dla ciebie czas i wszystko czym żyjesz Go interesuje. On zawsze na ciebie czeka – czy wierzysz w to?

„Gdy któregoś z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który mu poda kamień?

Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża?

Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre darty swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre, tym, którzy Go proszą”.

Św. Jan Paweł mówił, że w modlitwie najważniejszy jest Bóg . Najważniejszy jest Chrystus, który wyzwala stworzenie z niewoli zepsucia i prowadzi do wolności, ku chwale dzieci Bożych. Najważniejszy jest Duch Święty, który przychodzi z pomocą naszej słabości. Może nosisz w sobie pytanie o niewysłuchane prośby? Może myślisz – prosiłem tak bardzo z całego serca i nic?

Trwanie na modlitwie to trwanie cierpliwe, uparte, nawet wbrew nadziei. Zaangażowane musi być nie tylko serce, ale i wola. Bóg zawsze dotrzymuje obietnicy. Gdy tak usilnie prosisz otrzymujesz więcej, niż sobie wyobrażasz – otrzymasz Ducha Św. On – Duch Św. – pozwoli ci patrzeć Jego oczami, rozumieć Jego mądrością i kochać Jego miłością.

Zaczniesz rozumieć, że tylko Bóg w Trójcy Św. Jedyny ma najlepszy plan na twoje życie.

„Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili i wy im czyńcie. Albowiem to jest istota Prawa i Proroków”.

Z nauczania Benedykta XVI

Modlitwa – spotkanie z Bogiem budzi sumienie by nie podsuwało samousprawiedliwienia, nie było odbiciem siebie samego i tych, którzy mają na ciebie wpływ, ale aby było zdolnością słuchania samego Dobra.

Ucisz swoje serce i ofiaruj Bogu. Wszystkie swoje mniej lub bardziej uciążliwe trudy dnia codziennego. One wciąż na nas spadają, ale ofiarowując je Bogu nadajesz im sens. Ofiaruj Bogu wszystkie swoje kłopoty i swoje radości – dołączysz się do dobra czynionego przez ludzi na chwałę Boga.

free joomla template
template JoomSpirit