Ignacjańskie inspiracje

Poleć

Modlitwy Św. Ignacego Loyoli


Duszo Chrystusowa

Duszo Chrystusowa, uświęć mnie. 
Ciało Chrystusowe, zbaw mnie.
 
Krwi Chrystusowa, napój mnie.
 
Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie.
 
Męko Chrystusowa, wzmocnij mnie.
 
O dobry Jezu, wysłuchaj mnie.
 
W ranach swoich ukryj mnie.
 
Nie dozwól mi oddalić się od Ciebie.
 
Od nieprzyjaciela złośliwego broń mnie.
 
W godzinie śmierci mojej wezwij mnie.
 
I każ mi przyjść do siebie,
 
abym ze świętymi Twoimi chwalił Cię na wieki wieków.
 
Amen.
 

Modlitwa o służbę Bogu: 

Słowo Odwieczne, Jednorodzony Synu Boży, proszę Cię,
 
naucz mnie służyć Ci tak, jak tego Jesteś godzien.
 
Naucz mnie dawać, a nie liczyć,
walczyć, a na rany nie zważać,
 
pracować, a nie szukać spoczynku,
ofiarować się, a nie szukać nagrody innej
 
prócz poczucia, że spełniam Twoją Najświętszą wolę.
 
Amen.

Odwieczny Panie wszystkich rzeczy 

Odwieczny Panie wszystkich rzeczy!
 
Oto przy Twej łaskawej pomocy ofiaruję się w obliczu nieskończonej dobroci Twojej
i przed chwalebną Matką Twoją i wszystkimi świętymi dworu niebieskiego.
 
Chcę i pragnę i taka jest moja dobrze przemyślana decyzja,
 
byle to tylko było ku lepszej służbie Tobie i większej Twojej chwale,
 
że Cię będę naśladował w znoszeniu wszystkich zniewag,
 
w pogardzie i całkowitym ubóstwie, tak rzeczywistym jak duchowym,
 
jeżeli Twój najświętszy Majestat zechce mnie wybrać i przyjąć do takiego rodzaju życia i stanu.
 

Zabierz Panie i przyjmij 

Zabierz, Panie, i przyjmij całą moją wolność,
pamięć moją, mój rozum i całą moją wolę,
 
wszystko, co mam i co posiadam.
 
Ty mi to, Panie, dałeś, Tobie to zwracam.
 
Wszystko jest Twoje.
 
Rozporządzaj tym według Twojej woli.
 
Daj mi tylko miłość Twoją i łaskę, a to mi wystarczy.

Z listu do św. Franciszka Borgiasza:

"Osoby, które wychodzą z siebie, aby przejść w swego Stwórcę i Pana,
żyją w ciągłym skupieniu, uważności i pocieszeniu wewnętrznym;
widzą bowiem, jak Bóg, nasze Dobro Wieczne, znajduje się we wszystkich stworzeniach,
dając im istnienie i utrzymując je w sobie przez swój byt nieskończony i swoją obecność...
Wiemy też, że tym, którzy całym sercem miłują Boga i Pana,
wszystko pomaga do większej zasługi, do większego zjednoczenia w gorącej miłości ze swoim Stwórcą i Panem,
mimo że stworzenie często przeszkadza dziełu, którego Pan pragnie w nim dokonać."

free joomla template
template JoomSpirit