Wprowadzenie do medytacji 09.06.2023 r. Mk 12, 35-37

Wprowadzenie do medytacji 09.06.2023 r. Mk 12, 35-37

Wprowadzenie do medytacji 09.06.2023 r. Mk 12, 35-37

Ewangelia wg św. Marka 12, 35-37

Jezus, nauczając w świątyni, zapytał: «Jak mogą twierdzić uczeni w Piśmie, że Mesjasz jest synem Dawida? Wszak sam Dawid mówi mocą Ducha Świętego: „Rzekł Pan do Pana mego: Siądź po prawicy mojej, aż położę Twoich nieprzyjaciół pod stopy Twoje”. Sam Dawid nazywa Go Panem, jakże więc jest tylko jego synem?» A liczny tłum chętnie Go słuchał.

Obraz do modlitwy: 

Wyobraź sobie, że jesteś w świątyni. Słuchasz Jezusa, który naucza.

Prośba: 

Poproś o łaskę zafascynowania się Jezusem i tajemnicą Wcielenia.

Punkty do medytacji:

1. Jak mogą twierdzić uczeni w Piśmie, że Mesjasz jest synem Dawida?

Bóg stał się człowiekiem. Ta prawda, w którą wierzymy, jest zarazem wielką tajemnicą. Jak pojąć to, że święty, nieskończony i nieogarniony Bóg przyjął ciało i zechciał dzielić z nami nasz los? Zatrzymaj się teraz na chwilę nad tajemnicą Wcielenia. Co najbardziej porusza cię, gdy to rozważasz?

2.  Siądź po prawicy mojej, aż położę Twoich nieprzyjaciół pod stopy Twoje.

W niektórych psalmach Dawid wołał do Boga, prosząc o pomstę na swoich wrogach. Bóg stopniowo prowadzi człowieka do poznania i przyjęcia pełni miłości. Chrystus nie nawołuje do zemsty, ale wskazuje drogę poprzez miłość Boga, bliźniego i siebie samego. Siłę do tej postawy możemy czerpać z odkrywania miłości, jaką Bóg ma ku nam, a która przejawia się między innymi przez ekstremalną bliskość Boga wobec człowieka – w tajemnicy Wcielenia. Jak w swojej codzienności przeżywasz bliskość Boga, którą przynosi Chrystus? Możesz też opowiedzieć Bogu o tym, że jest to dla ciebie czymś nowym i poprosić Go o doświadczenie takiej bliskości.

3.  Sam Dawid nazywa Go Panem.

Wcielony Bóg stanowi centrum naszej wiary. Nasz Pan nie jest Bogiem dystansu, ale bliskości. Dzieli z człowiekiem jego los, może wnieść sens w naszą codzienność. Co dla ciebie jest najbardziej zachwycające w podążaniu za Jezusem? Jak możesz się tym doświadczeniem dzielić z innymi?

Zakończenie: 

Na zakończenie tej modlitwy możesz podziękować Bogu za łaskę spotkania oraz porozmawiać z Nim o najważniejszych momentach i poruszeniach tej medytacji.

Zakończ modlitwą Ojcze nasz…

Related Posts

Enter your keyword