Wprowadzenie do medytacji 11.11.2022 r. Łk 17, 26-37

Wprowadzenie do medytacji 11.11.2022 r. Łk 17, 26-37

Wprowadzenie do medytacji 11.11.2022 r. Łk 17, 26-37

Ewangelia wg św. Łukasza 17, 26-37

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego: jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki; nagle przyszedł potop i wygubił wszystkich. Podobnie jak działo się za czasów Lota: jedli i pili, kupowali i sprzedawali, sadzili i budowali, lecz w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki i wygubił wszystkich; tak samo będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. W owym dniu kto będzie na dachu, a jego rzeczy w mieszkaniu, niech nie schodzi, by je zabrać; a kto na polu, niech również nie wraca do siebie. Przypomnijcie sobie żonę Lota. Kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je; a kto je straci, zachowa je. Powiadam wam: Tej nocy dwóch będzie na jednym posłaniu: jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie będą mleć razem: jedna będzie wzięta, a druga zostawiona». Pytali Go: «Gdzie, Panie?» On im odpowiedział: «Gdzie jest padlina, tam się zgromadzą i sępy».

Obraz do modlitwy:

Wyobraź sobie, że razem z Noem budujesz arkę, która ochroni Was przed potopem.

Prośba:

Poproś o łaskę gotowości na przyjście Pana.

Punkty do medytacji:

  1. …tak będzie również za dni Syna Człowieczego…
    Ilekroć odmawiamy modlitwę Ojcze nasz, w bardziej lub mniej uświadomiony sposób wyrażamy prośbę „Przyjdź Królestwo Twoje”. Królestwo Boże, dni Syna Człowieczego, czasy ostateczne – to nasza niezbyt dokładnie określona, ale pewna przyszłość. I pewnie podobnie jak Żydzi rozmawiający z Panem Jezusem mamy jakieś wyobrażenia, oczekiwania, nadzieje, a może też lęki związane z tym czasem. Spróbuj zidentyfikować uczucia, które pojawiają się w Twoim sercu, gdy myślisz o dniach Syna Człowieczego. Opowiedz o nich Panu Jezusowi, a później wsłuchaj się w Jego odpowiedź.
  1. …kto będzie na dachu, a jego rzeczy w mieszkaniu, niech nie schodzi, by je zabrać…
    Rzeczy w naszych mieszkaniach, przedmioty zbierane latami, sprzęty zakupione na raty i może jeszcze nie spłacone – to wszystko, co stanowi materialny dorobek naszego ziemskiego życia, w życiu wiecznym będzie nam zupełnie zbędne. Proś Chrystusa, by uwalniał Cię od balastu przywiązania do dobór doczesnych.
  1. Kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je; a kto je straci, zachowa je.
    Przyglądaj się w wyobraźni obrazowi do tej modlitwy. Budujesz arkę. Wiesz, że niedługo wody zaleją ziemię i arka będzie Twoim jedynym schronieniem, więc bardzo angażujesz się w to zajęcie. Wszystko inne już nie jest ważne, wręcz przestaje istnieć, umiera. Przekładając tę symbolikę na swoją codzienność, zobacz siebie w takiej sytuacji, kiedy wiesz, że to co robisz, podoba się Panu. Poproś Boga, by pomógł Ci zobaczyć przyziemne sprawy, które utrudniają Ci trwać w takim stanie i porozmawiaj z Nim o tym, jak się od nich uwolnić.

Zakończenie

Zbierz wszystkie myśli, poruszenia jakie miały miejsce podczas Twojej medytacji i podziękuj Bogu za wszystko, czego doświadczyłeś.
Zakończ modlitwą Ojcze nasz…

Related Posts

Enter your keyword