Wprowadzenie do medytacji 13.10.2023 r. Łk 11, 15-26

Wprowadzenie do medytacji 13.10.2023 r. Łk 11, 15-26

Wprowadzenie do medytacji 13.10.2023 r. Łk 11, 15-26

Ewangelia wg św. Łukasza 11, 15-26

Gdy Jezus wyrzucał złego ducha, niektórzy z tłumu rzekli: «Mocą Belzebuba, władcy złych duchów, wyrzuca złe duchy». Inni zaś, chcąc Go wystawić na próbę, domagali się od Niego znaku z nieba. On jednak, znając ich myśli, rzekł do nich: «Każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się wali. Jeśli więc i Szatan z sobą jest skłócony, jakże się ostoi jego królestwo? Mówicie bowiem, że Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy. Lecz jeśli Ja mocą Belzebuba wyrzucam złe duchy, to czyją mocą wyrzucają je wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. A jeśli Ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was królestwo Boże. Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie. Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, to zabierze całą broń jego, na której polegał, i rozda jego łupy. Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, ten rozprasza. Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając spoczynku. A gdy go nie znajduje, mówi: „Wrócę do swego domu, skąd wyszedłem”. Przychodzi i zastaje go wymiecionym i przyozdobionym. Wtedy idzie i bierze siedmiu innych duchów, złośliwszych niż on sam; wchodzą i mieszkają tam. I stan późniejszy owego człowieka staje się gorszy niż poprzedni».

Obraz do modlitwy:

Wyobraź sobie, że stoisz wśród ludzi słuchających Jezusa i przyglądasz się tej rozmowie.

Prośba:

Poproś o łaskę wiary.

Punkty do medytacji:

1. Wdzięczność. Osoby z tłumu widziały działanie Jezusa na własne oczy. Mimo tego ich postawa przejawiała sceptycyzm, niedowierzanie, deprecjonowanie. Przyjęcie takiego podejścia odsuwa uwagę od dobra, które ma miejsce, uniemożliwia ucieszenie się nim. 

Spróbuj spojrzeć na Twoje życie, Twoją codzienność. Gdzie dostrzegasz u siebie obszary, w których sceptycyzm bierze górę nad dobrem, którym obdarza cię Bóg? Za co może Mu teraz podziękować?

2. Walka. Dzisiejszy fragment Ewangelii opowiada o wypędzeniu złego ducha. Walka duchowa jest realnym obszarem życia i elementem rozwoju wiary. Najczęściej odbywa się po cichu, w głębi serca i dotyczy codziennych zmagań i pokus.

Możesz teraz opowiedzieć Bogu o zmaganiach duchowych, które toczysz. O czym chcesz Mu powiedzieć, o co poprosić?

3. Wiara. Szatan, będąc nieprzyjacielem człowieka, jest zaangażowany w to, aby próbować odsuwać nas od Boga – Źródła i Dawcy życia. Jednak te nieudolne działania, choć realne, bledną w zestawieniu z Wszechmocą, Miłością i Potęgą Boga, który pragnie zbawienia każdego człowieka.

Jak w codzienności pielęgnujesz swoją wiarę – trwanie w łączności ze Stwórcą? Jakie owoce Twojej wiary dostrzegasz? 

Zakończenie:

Na zakończenie tej modlitwy możesz podziękować Bogu za łaskę spotkania oraz porozmawiać z Nim o najważniejszych momentach i poruszeniach tej medytacji. Zakończ modlitwą Ojcze nasz…

Related Posts

Enter your keyword