Wprowadzenie do medytacji 17.12.2021 r. Mt 1, 1-17

Wprowadzenie do medytacji 17.12.2021 r. Mt 1, 1-17

Wprowadzenie do medytacji 17.12.2021 r. Mt 1, 1-17

Ewangelia wg św. Mateusza 1, 1-17

Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci; Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Esroma; Esrom ojcem Arama; Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Naassona; Naasson ojcem Salmona; Salmon ojcem Booza, a matką była Rachab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama; Roboam ojcem Abiasza; Abiasz ojcem Asy; Asa ojcem Jozafata; Jozafat ojcem Jorama; Joram ojcem Ozjasza; Ozjasz ojcem Joatama; Joatam ojcem Achaza; Achaz ojcem Ezechiasza; Ezechiasz ojcem Manassesa; Manasses ojcem Amosa; Amos ojcem Jozjasza; Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego. Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela; Salatiel ojcem Zorobabela; Zorobabel ojcem Abiuda; Abiud ojcem Eliakima; Eliakim ojcem Azora; Azor ojcem Sadoka; Sadok ojcem Achima; Achim ojcem Eliuda; Eliud ojcem Eleazara; Eleazar ojcem Mattana; Mattan ojcem Jakuba; Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Tak więc od Abrahama do Dawida jest w sumie czternaście pokoleń; od Dawida do przesiedlenia babilońskiego czternaście pokoleń; od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa czternaście pokoleń.

Obraz do modlitwy:

Wyobraź sobie wielką księgę zawierającą rodowody całej ludzkości.

Prośba:

Poproś o umiejętność dostrzeżenia Jezusa w historii swojego życia.

Punkty do medytacji:

1. Rodowód Jezusa Chrystusa…

Zabieganie, konsumpcjonizm, troski o dziś, niepokoje o przyszłość… wiele spraw zajmuje nasze serca. W Jezus stając się Człowiekiem wszedł w historię w określonym miejscu i czasie, w określonych realiach, jako potomek konkretnych ludzi. Przeczytaj powoli ten tekst rodowodu Jezusa próbując oczami wyobraźni zobaczyć te wszystkie osoby poprzedzające Jego narodzenie.

Każdy z nas, podobnie jak Jezus, urodził się w określonym momencie historii, w konkretnej rodzinie i w konkretnym kraju. Pomyśl o ludziach, którzy byli twoimi przodkami, których umieściłbyś w swoim rodowodzie. Tych odległych i tych bliskich, których znałeś czy znasz. Wymień ich z imienia, także spróbuj zobaczyć ich oczami wyobraźni.

Te dwie historie, te dwa rodowody, twój i Jezusa, gdzieś w historii spotykają się. To jak dwie proste, gdzieś na początku łączące się ze sobą. Co czujesz na myśl, że w swoim człowieczeństwie jesteś spokrewniony z Jezusem? Że On, Bóg, stał się Człowiekiem w najbardziej dosłowny sposób, wchodząc w ludzką rodzinę. Pobądź przed Nim z tą myślą.

Zakończenie

Zbierz wszystkie myśli, poruszenia jakie miały miejsce podczas Twojej medytacji i podziękuj Bogu za wszystko, czego doświadczyłeś.

Zakończ modlitwą Ojcze nasz…

Related Posts

Enter your keyword