Wprowadzenie do medytacji 18.03.2022 r. Mt 21,33-43.45-46

Wprowadzenie do medytacji 18.03.2022 r. Mt 21,33-43.45-46

Wprowadzenie do medytacji 18.03.2022 r. Mt 21,33-43.45-46

Ewangelia wg św. Mateusza 21,33-43.45-46

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: «Posłuchajcie innej przypowieści: Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: „To jest dziedzic; chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo”. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami?» Rzekli Mu: «Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze». Jezus im rzekł: «Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: „Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach”. Dlatego powiadam wam: królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce». Arcykapłani i faryzeusze, słuchając Jego przypowieści, poznali, że o nich mówi. Toteż starali się Go pochwycić, lecz bali się tłumów, ponieważ miały Go za proroka.

Obraz do modlitwy:
Wyobraź sobie „arcykapłanów i starszych ludu”, do których Jezus zwraca się w przypowieści. Jak wyglądają ich twarze, jak się zachowują?
Prośba:
Poproś o łaskę odczytywania i wykonywania woli Boga.
Punkty do medytacji:

  1. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Spójrz na świat jak na Bożą winnicę. Bóg stworzył ją i dał człowiekowi, żeby nią zarządzał. Nie według siebie, ale zgodnie z wolą Właściciela. Co Bóg dał ci w dzierżawę? Jakim pracownikiem tej winnicy się czujesz – w domu, w pracy, w świecie?
  2. …posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Bóg rozlicza cię z twoich plonów praktycznie w jeden sposób: przez konsekwencje twojego działania. Przysyła ci różne osoby, informacje, propozycje, także przez swoje Słowo. Jakie sprawozdanie możesz złożyć Bogu za ostatni miesiąc, tydzień? Co było twoim zarządzaniem zgodnym z Jego wolą, a gdzie próbowałeś może postąpić po swojemu?
  3. W końcu posłał do nich swego syna… Posłanie swojego Syna to najważniejsza próba uratowania przez Boga wiarołomnych dzierżawców. I Jezus nieustannie stara się dotrzeć do tych, którzy tego potrzebują. Porozmawiaj z Nim teraz o tym, czego On oczekuje od Ciebie, jakich owoców twojego działania. Może chodzi o pierwszy krok – właśnie w tej sytuacji, w jakiej się obecnie znajdujesz.

    Zakończenie
    Zbierz wszystkie myśli, poruszenia jakie miały miejsce podczas Twojej medytacji i podziękuj Bogu za wszystko, czego doświadczyłeś.
    Zakończ modlitwą Ojcze nasz…

Related Posts

Enter your keyword