Wprowadzenie do medytacji 20.03.2020 r. Mk 12, 28b-34

Wprowadzenie do medytacji 20.03.2020 r. Mk 12, 28b-34

Wprowadzenie do medytacji 20.03.2020 r. Mk 12, 28b-34

Ewangelia wg św. Marka 12, 28b-34

Jeden z uczonych w Piśmie podszedł do Jezusa i zapytał Go: «Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?» Jezus odpowiedział: «Pierwsze jest: „Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą”. Drugie jest to: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Nie ma innego przykazania większego od tych». Rzekł Mu uczony w Piśmie: «Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznie powiedziałeś, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary». Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: «Niedaleko jesteś od królestwa Bożego». I nikt już nie odważył się Go więcej pytać.

Obraz do modlitwy:

Wyobraź sobie Jezusa stojącego na schodach synagogi i ludzi, którzy z zainteresowaniem słuchają Jezusa. Zobacz siebie w tym tłumie. Gdzie stoisz?

Prośba:

Poproś o pomnożenie miłości do Boga, siebie samego i bliźniego.

Punkty do medytacji:

1. Pierwsze jest: „Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem”.

Powyższe sformułowanie pokazuje, że miłość rodzi się z przyjęcia prawdy, że Bóg jest pierwszy i Jemu należy się jedyne miejsce w naszym życiu. To On Cię wybrał i powołał. Pomyśl przez chwilę, gdzie w sprawach Twojego życia jest Bóg i Jego Słowo? Czy jesteś człowiekiem słuchającym? Bez słuchania trudno mówić o właściwej relacji do Boga. By pójść za prawem Boga, trzeba je najpierw usłyszeć i przyjąć do serca. Poproś o łaskę i pomoc Boga w tym względzie.

2. Będziesz miłował swego bliźniego…

Jak odbierasz przykazanie miłości? Jako przymus, coś nakazanego? A może to pragnienie serca, by kochać drugiego człowieka, być cierpliwym, akceptować jego inność, by być łagodnym, a nie mściwym, być przebaczającym i miłosiernym? Czy jest w Tobie tęsknota za taką miłością?

3. Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy będą pościć.

Bywa, że jest nam bardzo trudno odczuwać bliskość Boga. Może być to spowodowane naszym przywiązaniem do grzechu, jakąś trudną sytuacją, która powoduje, że zamykamy się w swoim cierpieniu, czy wreszcie ukryciem się Pana z Jemu wiadomych powodów. Brak żywej łączności z Bogiem, doświadczanie Jego nieobecności i wynikające z tego zwątpienie nie tylko w Bożą miłość do nas, ale nawet w istnienie Stwórcy smuci nas i boli. Co robić kiedy dosięga nas takie strapienie duchowe? Pan Jezus mówi: „pościć”. Poproś o światło poznania jak możesz realizować to zalecenie w swoim życiu.

Zakończenie

Zbierz wszystkie myśli, poruszenia jakie miały miejsce podczas Twojej medytacji i podziękuj Bogu za wszystko, czego doświadczyłeś.

Zakończ modlitwą Ojcze nasz…

Related Posts

Enter your keyword