Wprowadzenie do medytacji 23.09.2022 r. Łk 9, 18-22

Wprowadzenie do medytacji 23.09.2022 r. Łk 9, 18-22

Wprowadzenie do medytacji 23.09.2022 r. Łk 9, 18-22

Ewangelia wg św. Łukasza 9, 18-22

Gdy raz Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: «Za kogo uważają Mnie tłumy?» Oni odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał». Zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?» Piotr odpowiedział: «Za Mesjasza Bożego». Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: «Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie».

Obraz do modlitwy:

Wyobraź sobie, że jesteś razem w uczniami przy Jezusie, gdy modli się na osobności.

Prośba:

Poproś o łaskę poznania, co to znaczy, że Jezus jest Mesjaszem Bożym.

Punkty do medytacji:

1. Za kogo uważają Mnie tłumy? (…) A wy za kogo Mnie uważacie?

Poprzez te dwa pytania Pan Jezus pomaga uczniom dostrzec szczególną więź, która Go z nimi łączy. To, co myślą o Nim tłumy, jest zupełnie chybione i nieistotne. Natomiast to, za kogo mają Go ci, którzy spędzają z nim czas na osobności, jest ważne. Ta medytacja jest Twoim prywatnym spotkaniem z Jezusem. Możesz wykorzystać ten czas, by porozmawiać z Nim o tym, kim dla siebie wzajemnie jesteście – On dla Ciebie i Ty dla Niego.

2. Piotr odpowiedział: «Za Mesjasza Bożego».

Mesjasz, Chrystus, Pomazaniec, Wybawiciel to słowa, których istotę trudno zrozumieć i objąć umysłem. Dwa tysiące lat temu starszyzna, arcykapłani i uczeni w Piśmie, czyli ludzie, którzy doskonale znali wszystkie starotestamentalne proroctwa o Mesjaszu, nie rozpoznali Mesjasza stojącego przed nimi i odrzucili Go. Poproś Pana Jezusa, by dał Ci odczuć sercem, co to znaczy, że jest Mesjaszem Bożym i proś o łaskę szczerego uznania Jego boskości.   

3. Syn Człowieczy (…) trzeciego dnia zmartwychwstanie.

Jezus tak, jak to zapowiedział w dzisiejszej Ewangelii, trzeciego dnia zmartwychwstał. Pokonał śmierć nie tylko cielesną, ale i duchową. Grzech i wiążąca się z nim martwota zostały przezwyciężone. Bóg chce dla nas życia. Spróbuj zobaczyć, jak Chrystus zmartwychwstaje dla Ciebie, z Tobą i w Tobie, jak uwalnia Cię od ciężaru win i zmartwień. Czy pozwolisz Mu na to?

Zakończenie

Zbierz wszystkie myśli, poruszenia jakie miały miejsce podczas Twojej medytacji i podziękuj Bogu za wszystko, czego doświadczyłeś.

Zakończ modlitwą Ojcze nasz…

Related Posts

Enter your keyword