Wprowadzenie do medytacji 24.04.2020 r. J 6, 1-15

Wprowadzenie do medytacji 24.04.2020 r. J 6, 1-15

Wprowadzenie do medytacji 24.04.2020 r. J 6, 1-15

Ewangelia wg św. Jana 6, 1-15

Jezus udał się na drugi brzeg Jeziora Galilejskiego, czyli Tyberiadzkiego. Szedł za Nim wielki tłum, bo oglądano znaki, jakie czynił dla tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżało się święto żydowskie, Pascha. Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do Niego, rzekł do Filipa: «Gdzie kupimy chleba, aby oni się najedli?» A mówił to, wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co ma czynić. Odpowiedział Mu Filip: «Za dwieście denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać». Jeden z Jego uczniów, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do Niego: «Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu?» Jezus zaś rzekł: «Każcie ludziom usiąść». A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy. Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym; podobnie uczynił i z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: «Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło». Zebrali więc i ułomkami z pięciu chlebów jęczmiennych, pozostałymi po spożywających, napełnili dwanaście koszów. A kiedy ludzie spostrzegli, jaki znak uczynił Jezus, mówili: «Ten prawdziwie jest prorokiem, który ma przyjść na świat». Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem, sam usunął się znów na górę.

Obraz do modlitwy:

Wyobraź sobie tłumy ludzi idące za Jezusem, jedni ciekawi, inni spragnieni, tego co mówił. Zobacz też Jezusa okazującego miłość, gdy nauczał, uzdrawiał, troszczył się o innych.

Prośba:

Poproś o łaskę zaufania Jezusowi w każdej sytuacji.

Punkty do medytacji:

1. Jezus udał się na drugi brzeg Jeziora Galilejskiego, czyli Tyberiadzkiego. Szedł za Nim wielki tłum, bo oglądano znaki, jakie czynił (…)

Tłum ludzi z dzisiejszej Ewangelii szuka Jezusa ze względów praktycznych, egoistycznych, czasem z ciekawości. Spodziewa się uzdrowień i cudów. Jezus patrzył na zgromadzonych wokół Niego, nie oceniając ich, i widział każdego z osobna, znał jego pobudki i każdego obdarowywał miłością. Spróbuj odpowiedzieć dziś sobie na fundamentalne pytanie dotyczące autentyczności Twojego podążania za Jezusem.

2. Za dwieście denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać (…)

Uczniowie chcą rozwiązać problem po ludzku. Są zapatrzeni w brak chleba. Zastanów się, jakich rozwiązań szukasz, gdy spotykają Cię trudne doświadczenia. Przypatrz się Twojej więzi z Jezusem. Jaka ona jest w codzienności, gdy nie ma cudów? Jak budujesz z Nim wtedy relację? Czy stale zwracasz się do Niego? On nieustannie zaprasza Cię do współpracy ze sobą.Możesz poprosić Boga o doświadczenie tego, że On wszystko przenika.

3. Chleb Życia.

Fragment dzisiejszej Ewangelii nie tylko mówi nam o pokarmie w sensie fizycznym, ale jest zapowiedzią ustanowienia Eucharystii. Jakie miejsce ma Eucharystia w Twoim życiu? Jak ją przeżywasz?

Zakończenie

Zbierz wszystkie myśli, poruszenia jakie miały miejsce podczas Twojej medytacji i podziękuj Bogu za wszystko, czego doświadczyłeś.

Zakończ modlitwą Ojcze nasz…

Related Posts

Enter your keyword